Diagnosis & Disease Information

Vincristine

This slideshow reviews vincristine, indicated for Hodgkin disease, Kaposi sarcoma, leukemia, neuroblastoma, non-Hodgkin lymphoma, rhabdomyosarcoma, and Wilms’ tumor.

Next post in Web Exclusives