Vincristine

Slideshow

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

 • Slide

This slideshow reviews vincristine, indicated for Hodgkin disease, Kaposi sarcoma, leukemia, neuroblastoma, non-Hodgkin lymphoma, rhabdomyosarcoma, and Wilms’ tumor.

Next hm-slideshow in Slides